Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2015

CODE HTML5 Ẩn Hiện Nội Dung với DETAILS và SUMMARY

Sự xuất hiện của HTML5 đã kéo theo sự xuất hiện nhiều cặp thẻ mới hỗ trợ cho chúng ta tốt hơn. như trước kia chúng ta muốn ẩn hiện nội dung phải dùng đến Javascript chạy display:none và bài viết này sẽ giúp các bạn tìm hiểu một cách giải quyết mới hơn từ HTML5

Giữa nhiều thẻ mới có sẵn của HTML5 như  <figure>, <figcaption>, và <aside>, thì thẻ <detail> và <summary> theo ý cá nhân của mình thì là hữu ích nhất. Với những thẻ mới này bạn có thể ẩn những bài viết có nội dung dài và hiển thị nó dưới dạng mô tả ngắn gọn.
Chúng ta thấy hiệu ứng như vậy rất nhiều, và thường là được xây dựng dựa trên Javascript và người anh em của nó JQuery. Tuy nhiên cách xây dựng như thế rất khó hiểu với một số người. Bây giờ với sự ra đời của HTML5 cùng với 2 thẻ <detail> <summary>  làm mọi việc trở nên đơn giản và dễ hiểu hơn.

CODE Ẩn Hiện Nội Dung với DETAILS và SUMMARY trong HTML5

Sử dụng 3 CODE sau và Dán vào trang web các bạn
HTML
<div id="wrapper">
<article>
<h1>Apple MacBook Pro (13.3-Inch)</h1>
<p>
Introducing the 13-inch MacBook Pro. The state-of-the-art dual-core Intel i5 processor delivers up to 2x faster performance (over the previous generation of MacBook Pro). New Thunderbolt technology lets you connect high-performance peripherals and high-resolution displays to a single port, and transfer files at lightning speeds. And with the built-in FaceTime HD camera, you can make astonishingly crisp HD video calls.
</p>
<details>
<summary>MacBook Pro Specification</summary>
<ul>
<li><strong>13.3-inch LED-backlit glossy widescreen display</strong> with edge-to-edge, uninterrupted glass (1280 x 800-pixel resolution).</li>
<li><strong>2.4 GHz Intel Core i5 dual-core processor</strong> with 3 MB shared L3 cache for excellent multitasking.</li>
<li><strong>Intel HD Graphics 3000</strong> with 384 MB of DDR3 SDRAM shared with main memory.</li>
<li><strong>500 GB Serial ATA hard drive</strong> (5400 RPM)</li>
<li><strong>4 GB installed RAM</strong> (1333 MHz DDR3; supports up to 8 GB)</li>
</ul>
</details>
</article>
</div>
JavaScript
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(function() {
// Add conditional classname based on support
$('html').addClass($.fn.details.support ? 'details' : 'no-details');
// Emulate <details> where necessary and enable open/close event handlers
$('details').details();
});
</script>
CSS
summary { cursor: pointer; }
 
/* Mặc định thì nội dụng nằm bên trong thẻ <detail> sẽ được ẩn */
/* Đoạn code này chỉ hỗ trợ cho các trình duyệt không hỗ trợ thẻ <detail> và <summary> */
.no-details details > * { display: none; }
/* Không hoạt động tốt trên Firefox 3.6.x */
/* .no-details details[open] > * { display: block; } */
 
/* Không hoạt động trên IE8 */
.no-details details > summary:before { float: left; width: 20px; content: '► '; }
.no-details details.open > summary:before { content: '▼ '; }
/* For IE6 and IE7, who don't support generated content, you could use padding-left + a background image instead */
/* I really couldn't be bothered though. */
/*
.no-details details > summary { padding-left: 20px; background: url(img/arrow-sprite.png) no-repeat 0 0; }
.no-details details.open > summary { background-position: 0 -20px; }
*/
/* Make sure summary remains visible */
.no-details details summary { display: block; }


Xem DEMO bên dưới. Ấn vào dòng MacBook Pro Specification và xem kết quả

Apple MacBook Pro (13.3-Inch)

Introducing the 13-inch MacBook Pro. The state-of-the-art dual-core Intel i5 processor delivers up to 2x faster performance (over the previous generation of MacBook Pro). New Thunderbolt technology lets you connect high-performance peripherals and high-resolution displays to a single port, and transfer files at lightning speeds. And with the built-in FaceTime HD camera, you can make astonishingly crisp HD video calls.
MacBook Pro Specification
  • 13.3-inch LED-backlit glossy widescreen display with edge-to-edge, uninterrupted glass (1280 x 800-pixel resolution).
  • 2.4 GHz Intel Core i5 dual-core processor with 3 MB shared L3 cache for excellent multitasking.
  • Intel HD Graphics 3000 with 384 MB of DDR3 SDRAM shared with main memory.
  • 500 GB Serial ATA hard drive (5400 RPM)
  • 4 GB installed RAM (1333 MHz DDR3; supports up to 8 GB)