Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

Code Lấy URL trực tiếp từ Filelist Wapka bằng PHP và JS

Như các bạn đã biết func %url% trong filelist wapka không phải là url trực tiếp nên khi sử dụng link đó thường lúc được lúc không đa số là gặp lỗi. URL trực tiếp chính là URL khi ta click vào File nhìn ở đường link mà nó tải xuống chính là URL trực tiếp. 
Vì thế công cụ này sẽ giúp các bạn lấy link URL nhanh hơn đa số cho các trang upload
Thường thì code này dùng cho lấy URL trực tiếp hình ảnh Upload lên Wapka
Code Lấy URL download trực tiếp từ Filelist Wapka bằng PHP và JS
Code Lấy URL download trực tiếp từ Filelist Wapka bằng PHP và JS


Demo các bạn xem tại: http://SaoLuu.net

Ví dụ 1 link có dạng
Link của %url%
http://domain.com/download-3-bebf703568c5f4148116/a.jpg

Nhưng URL thực sự của file lại là
Link trực tiếp
http://f15.wapkafiles.com/download/b/b/9/2064981_bb9c213558e8a6363432345b.jpg/414f53076118fbeb5c86/a.jpg


Và Wapka ko hỗ trợ thẻ lấy URL thực sự của file, nếu mở 1 file ảnh thì bạn cũng sẽ lấy đc URL trực tiếp của file đó. Nhưng việc đó lại mất thêm chút thời gian của bạn. Nay với code này thì bạn có thể show ngay URL trực tiếp tại chi tiết file.

Cách 1: Code từ PHP và JS
Đầu tiên bạn vào host tạo 1 file final.php và post code sau:
CODE
<?php
if(isset($_GET['url'])) {
$url = $_REQUEST['url'];
$ch = curl_init($url); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_NOBODY, true);
$response = curl_exec($ch);
preg_match_all('/^Location:(.*)$/mi', $response, $matches);
curl_close($ch);
echo 'document.write("<div class="yesimg" style="margin:1px"><b>URL:</b><br/><input value="';
echo!empty($matches[1]) ? trim($matches[1][0]) : 'http://yourwap.domain';
echo '"/><br/>';
echo '<b>IMG BBCode:</b><br/><input value="[img]';
echo!empty($matches[1]) ? trim($matches[1][0]) : 'http://yourwap.domain';
echo '[/img]"/></div>");';
}
?>
Nếu coppy bị lỗi hãy sử dụng file .txt sau đây
Tiếp theo bạn sử dụng code vào trang đích download file
Thay d=1 bằng ID của thư mục chứa File có thể là 1 2 3 4 hoặc 1 3 v.v...
CODE
<script language="javascript" src="http://youhost.domain/final.php?url=:filelist:d=1,x=i::%url%:::get-file: :/filelist:"></script>

Cách 2: Code từ Exloader Iframe và JS

Tạo 1 New page xong post code này đầu tiên:
CODE
<div name="img"><div/></div><div/><span/><span/>

Tiếp theo tạo Exloader
URL:
http://www.internetofficer.com/seo-tool/redirect-check/?url=:get-u:
Part:
85

Cuối cùng post code này bên dưới Exloader:
CODE
<script language="javascript"> var text=document.getElementsByName("img")[0].innerHTML; ntext=text.replace(/Redirected to:(^|[\n ])([\w]+?:\/\/[^ ,\"\n\r\t<]*)/ig,'<div style="margin:1px"><b><font color="black">URL trực tiếp:</font></b><br/><input type="text" value="$2"/><br/><b>IMG BBCode:</b><br/><input type="text" value="[img]$2[/img]"/></div>'); document.getElementsByName("img")[0].innerHTML=ntext; </script>

Khi sử dụng thì đưa code sau vào filelist:
CODE
<iframe src="site_ID.xhtml?get-u=http://wap.domain/%url%" frameborder="0" width="100%" height="90px" scrolling="no"></iframe>


Chúc bạn thành công
Bài viết sử dụng tư liệu từ WapkaInternational.Com