Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

Share Code Thông Báo Like - Trích - Bình Luận cho Wapka

Đầu tiên để áp dụng bộ code Thông Báo cho Wapka này các bạn cần làm kĩ các bước để hiển thị được thông báo khi thành viên Like Quote hay Bình Luận bài viết trong TOPIC đăng ở Diễn Đàn
Bài viết này có thể không áp dụng được hoàn toàn khi bạn chưa add Code Like V10 cho Wapka vào trang của bạn
Việc cài đặt Like v10 khá rắc rối không khuyến khích các bạn chưa có kinh nghiệm sử dụng.
Bài viết này sử dụng tư liệu của WKI (Wapka International)

Site Notification - Bản Update 16/3/2015 chạy theo Like Ver 10 với các chức năng sau:

- Thông báo ai đã Like mình
- Thông báo ai đã Quote mình
- Thông báo ai đã bình luận vào chủ đề mình đang theo dõi

Share Code Thông Báo Like - Trích - Bình Luận cho Wapka


Bắt đầu

Post code này lên đầu tiên của site Notification
CODE
<style>#all img{float: left;display: inline-block;margin-right:4px;margin-top:-0.5px}</style>

<div class="box" name="all" id="all"><div class="one"><b>Notifications</b></div>

:forumlist:f=c,s=:get-site(1):,l=20,t=--::<div class="mbox"><script language="javascript"> if('%text%'.match(/(thích|liked)/ig)) document.write('<img src="/img/300258/300258478_41523b8ae5.png" alt="Thích" class="img_notif"/>'); if('%text%'.match(/(bình luận trong|posted comment)/ig)) document.write('<img src="/img/300258/300258479_756b9bc35d.png" alt="Comment" class="img_notif"/>'); if('%text%'.match(/(trích|trả lời bài viết|quoted)/ig)) document.write('<img src="/img/300258/300258482_ef66f3095b.png" alt="Quoted" class="img_notif"/>'); </script> <div style="display:table-cell">%lname% %text%<br/><small>%time%</small></div></div>::<hr/>:/forumlist:
</div><div class="mbox"><a href="site_notification.xhtml?get-site=:math::get-site(1):+1:/math:">View more notifications</a></div>

<script language="javascript"> all=document.getElementsByName('all')[0].innerHTML; all=all.replace(/[$(.+?)$]/ig,''); all=all.replace(/Với/ig,'thích'); document.getElementsByName('all')[0].innerHTML=all; </script>

Thích thì sửa lại được nhé.

Thiết kế TIF cho forum2 Like và forum2 Unlike như sau:

UnLike
Ô.1
CODE
<input type="hidden" value="::msg_id::" name="unlike"/><div style="display:none">::user:: ::msg::</div>

Ô.3
CODE
<div></div>
::MESSAGES::

Like
Ô.1
CODE
<input type="hidden" value="::msg_id::" name="like"/><div style="display:none">::user:: ::msg::</div>

Ô.3
CODE

<div></div>
::MESSAGES::


Lưu ý post đúng như trên để tách Part!

Quay lại site Notification và tạo 2 Exloader. Lấy Part bài viết đầu tiên thôi nhé.
Tags: input,div

Exloader Unlike
CODE
http://wap.domain/forum2_theme_XXXXXX.php?tema=:user-prvar-300:&usort=n&:time-beg:YmdHis:time-end:


Exloader Like
CODE
http://wap.domain/forum2_theme_ZZZZZZ.php?tema=:user-prvar-300:&usort=n&:time-beg:YmdHis:time-end:


- Thay XXXXXX là ID forum2 Unlike
- Thay ZZZZZZ là ID forum2 Like

Cuối cùng post code này phía cuối
CODE
<input type="hidden" value="0" name="unlike"/>
<input type="hidden" value="0" name="like"/>
<script language="javascript"> unlike=document.getElementsByName('unlike')[0].value; var like=document.getElementsByName("like")[0].value-unlike; var mc=document.getElementsByName("mchs")[0].value; if(':user-prvar-66:'!==like) document.write('<img src="setprofile_0.xhtml?mchs='+mc+'&pr_var[66]='+like+'&submit=OK" style="display:none"/>'); </script>
<img src="forum3_:user-prvar-74:.xhtml" style="display:none"/>


Chúc các bạn thành công!


Đã bao gồm Like V10 - Quote V3 và - Follow Topic V3

WapkaInternational.Com