Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

Convert HTML - Công Cụ chuyển HTML sang Kí Tự Đặc Biệt kèm CODE


Convert HTML - Công Cụ chuyển HTML sang Kí Tự Đặc Biệt kèm CODE sẽ giúp các bạn mã hóa CODE sử dụng cho Blogspot Blogger v.v... Các bạn nhập nội dung HTML cần chuyển đổi sau đó ấn nút Convert
Convert HTML - Công Cụ chuyển HTML sang Kí Tự Đặc Biệt kèm CODE

DEMO ONLINE

Nếu các bạn muốn lấy CODE trên sử dụng cho trang web của mình thì coppy đoạn HTML + JS bên dưới đây http://codeseo.net

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
function html2entities(){
var re=/[<>"'&]/g
for (i=0; i<arguments.length; i++)
arguments[i].value=arguments[i].value.replace(re, function(m){return replacechar(m)})
}
function replacechar(match){
if (match=="<")
return "&lt;"
else if (match==">")
return "&gt;"
else if (match=="\"")
return "&quot;"
else if (match=="'")
return "&#039;"
else if (match=="&")
return "&amp;"
}
//]]>
</script>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
//Character count script
function countit(what){
formcontent=what.form.charcount.value
what.form.displaycount.value=formcontent.length
}
//]]>
</script>
<form>
<textarea name="data1" style="width:100%; height: 200px;overflow:hidden; padding:10px;"></textarea>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<input name="button" type="button" class="abt2" onclick="html2entities(this.form.data1)" onmouseover="this.className='abt2 abt2hov'" onmouseout="this.className='abt2'" value="Convert"> 
<input onmouseover="this.className='abt3 abt3hov'" onmouseout="this.className='abt3'" class="abt3" name="Clear" value="  Clear  " type="reset">   
</div>
</form>
<div style="clear: both;"></div>

Chúc các bạn thành công.