Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

Share CODE GETLINK PhimMoi.Net Khá Gọn


Đoạn CODE PHP này sẽ khá hữu ích cho những ai đang làm site Phim bằng cách GETLINK từ trang PhimMoi.Net bởi hiện nay các cách lấy link phim trực tiếp bằng F12 hầu như không còn sử dụng được nữa
<?php
$url = Puaru_Vina4U($_GET['url']);
if (preg_match_all('#<script async="true" src="(.+?)"></script>#is',$url, $_puaru)) 
{
$url = Puaru_Vina4U($_puaru[1][2]);
if (preg_match('#"height":360,"url":"(.+?)"},{"resolution":480,"type":"mp4","width":854,"height":480,"url":"(.+?)"},{"resolution":720,"type":"mp4","width":1280,"height":720,"url":"(.+?)"#is',$url, $_puaru)) 
{
$puaru['360'] = $_puaru[1]; $puaru['480'] = $_puaru[2]; $puaru['720'] = $_puaru[3];
echo json_encode($puaru);
}
}
function Puaru_Vina4U($site){
  $ch = curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Opera/9.80 (Series 60; Opera Mini/6.5.27309/34.1445; U; en) Presto/2.8.119 Version/11.10');
  curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 40);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, "cookie.txt");
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $site);
  ob_start();
  return curl_exec ($ch);
  ob_end_clean();
  curl_close ($ch);
}
?>Hy vọng với code này sẽ có ích cho các bạn
Chúc các bạn thành công!

Nguồn: Puaru - V4 Team