Công Cụ Mã Hóa - Giải Mã | Encode Javascript - Mã Hóa HTML Base64

Công Cụ Mã Hóa - Giải Mã Đầy Đủ

Mã Hoá & Giải Mã Code Trang Web Của Bạn...!

Các Bước Thực Hiện:

1. Dán Code Trang Web Của Bạn Vào Khung Dưới Đây.
2. Nhấn Nút Mã Hoá Để Mã Hoá.
3. Nhấn nút Xem Thử Để Xem Thử Nội Dung Trang Web Đã Mã Hoá.
4. Nhấn nút Chọn Tất Cả Để Chọn Lại Mã Và Dán Lại Vào Trang Web Của Bạn.
5. Nhấn nút Giải Mã Để Giải Mã Trang Web Được Mã Hoá Bằng Công Cụ Này.


Công Cụ Mã Hóa Hiệu Quả Cao

(Chỉ paste nội dung của Javascript không cần thẻ <script...)