Convert HTML - Công Cụ chuyển HTML sang Kí Tự Đặc Biệt

Tools Convert HTML

Việc Chuyển HTML sang Kí Tự Đặc Biệt (Convert HTML) thường sẽ giúp cho các bạn mã hóa HTML cũng như giúp cho 1 số code không bị lỗi trong Blogspot cũng những những nền tảng khác yêu cầu như vậy


Choose to convert < into &lt;
Choose to convert > into &gt;
Choose to convert & into &amp;
Choose to convert " into &quot;
Choose to convert ' into &#039;